کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار ، صــاف، مات ، از قبل بریده شده ، سایز ۳۰ ،حجم ۵۸۰،با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

کیسه استومی یک تکه فلکسیما اکتیو ته باز گیره دار (ایلئوستومی/کولوستومی) ماتطیف Flexim...

ادامه مطلب

کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار ، صــاف، مات ، از قبل بریده شده ، سایز ۳۵ ،حجم ۵۸۰ میلی لیتر،با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

کیسه استومی یک تکه فلکسیما اکتیو ته باز گیره دار (ایلئوستومی/کولوستومی) مات طیف Flexi...

ادامه مطلب

کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار ، صــاف، مات ، از قبل بریده شده ، سایز ۴۰ ،حجم ۵۸۰،با فیلتر (ایلئوستومیکولوستومی)

کیسه استومی یک تکه فلکسیما اکتیو ته باز گیره دار (ایلئوستومی/کولوستومی)کیسه استومی یک...

ادامه مطلب