کد: ۷۶۰۶۰A چسب پایه پروکسیما ۲ پلاس،صاف بوردر، سایز ۶۰mm قابل برش سایز برش ۵۵-۱۲

ویژگی هاوضعیت تحدب: صاف سایز و وضعیت برش : ۵۵-۶۰/۱۲ میلی متر و قابل برش قابل انطباق: ...

ادامه مطلب

کد: ۷۶۰۶۰A چسب پایه پروکسیما ۲ پلاس،صاف بوردر، سایز ۶۰mm قابل برش سایز برش ۵۵-۱۲

نام محصول : چسب پایه استومی پروکسیما۲پلاس  صاف  کد: ۷۶۰۵۰Aویژگی هاوضعیت تحدب: صاف سای...

ادامه مطلب

کد: ۷۶۰۴۰A چسب پایه پروکسیما ۲ پلاس ، صاف بوردر ، سایز ۴۰mm قابل برش سایز برش ۳۵-۱۲

ویژگی هاوضعیت تحدب: صاف سایز و وضعیت برش : ۳۵-۱۲ /۴۰ میلی متر و قابل برش قابل انطباق ...

ادامه مطلب