کد: ۷۴۳۸۰A کیسه استومی پروکسیما ۲ پلاس ، ته باز گیره جدا ، مـات، سایز ۸۰mm، حجم ۶۴۰ml با فیلتر جدا مـات سایز ۸۰mm حجم ۶۴۰ml با فیلتر( ایلئوستومی/ کولوستومی)

نام محصول :کیسه استومی دو تکه پروکسیما ۲پلاس ته باز گیره جدا (ایلئوستومی/کولوستومی ) ...

ادامه مطلب

کد: ۷۳۵۵۰A کیسه استومی پروکسیما ۲ ، شیردار یوروستومی، شفاف ،سایز۵۰mm،حجم ۶۶۰ ( یوروستومی)

نام محصول : کیسه استومی دو تکه پروکسیما ۲ شیر دار (یوروستومی) کد: ۷۳۵۵۰Aویژگی هارنگ ک...

ادامه مطلب

کد: ۷۳۵۶۰A کیسه یوروستومی پروکسیما ۲ ، شیردار ، شفاف، سایز ۶۰mm حجم ۶۵۰(یوروستومی)

نام محصول : کیسه استومی دو تکه پروکسیما ۲ شیر دار (یوروستومی) کد: ۷۳۵۶۰Aویژگی هارنگ ک...

ادامه مطلب